Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

Where Are You Now

Where Are You Now – Imany 

Days had gone into nights and nights had gone into days – And everyday gone count one thousand days in my life.  “I’ve learned that waiting is the most difficult bit, and I want to get used to the feeling, knowing that you’re with me, even when you’re not by my side.”

 

 Lyrics:

I see a picture in a frame
I see a face without a name
Riding alone on an empty train
Where are you

I live in a house of broken hearts
Leaves are falling in the park
Every day is a question mark
Where are you

I would drive through the rain (to find you)
Walk a desert plain (behind you)
You could unlock these chains (untie to)
Where are you now

Through the storm I call your name (to guide you)
Love could be the flame (beside you)
If you unlock these chains (untie to)
Where are you now

Lying in my room at night
Silhouettes are dressed in white
Waiting for the morning light
Where are you

Each day you live and learn
As the wheels of heaven turn
For you my candle burns
Where are you

I would drive through the rain (to find you)
Walk a desert plain (behind you)
You could unlock these chains (untie to)
Where are you now

Through the storm I call your name (to guide you)
Love could be the flame (beside you)
If you unlock these chains (untie to)
Where are you now

so far
Out there, I can almost touch you
You’re here in my mind all the time
Where are you now

to find you
Walk a desert plain (behind you)
You could unlock these chains (untie to)
Where are you now

Through the storm (through the storm) I call your name (to guideyou)
Love could be the flame (beside you)
If you unlock these chains (untie to)
Where are you, where are you now

Walk a desert plain (behind you)
If you’d unlock these chains (untie to)
Where are you now

Songwriters: Scott English / Phil Manikiza / Simon Stirling
Where Are You lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

LADY IN RED – Chris De Burgh

LADY IN RED -Chris De Burgh 

Chris de Burgh (born Christopher John Davison, 15 October 1948, Venado Tuerto, Santa Fe Province, Argentina) is a British/Irish singer-songwriter. He is most famous for his 1986 love song “The Lady in Red”.

“Red is such an interesting color to correlate with emotion, because it’s on both ends of the spectrum. On one end you have happiness, falling in love, infatuation with someone, passion, all that. On the other end, you’ve got obsession, jealousy, danger, fear, anger and frustration

 

Lyrics:

I’ve never seen you looking so lovely as you did tonight
I’ve never seen you shine so bright
mm mm mm mm

I’ve never seen so many men ask you if you wanted to dance
They’re looking for a little romance, give’em half a chance
And I’ve never seen that dress you’re wearing
Or that highlights in your hair that catch your eyes,

I have been blind
The lady in red is dancing with me cheek to cheek
There’s nobody here, it’s just you and me, it’s where I wanna be
But I hardly know this beauty by my side

I’ll never forget the way you look tonight
I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight
I’ve never seen you shine so bright, you were amazing
I’ve never seen so many people want to be there by your side
And when you turned to me and smiled it took my breath away
And I have never had such a feeling

Such a feeling of complete and utter love, as I do tonight
The lady in red is dancing with me
cheek to cheek

There’s nobody here, it’s just you and me, it’s where I wanna be
Well I hardly know this beauty by my side
I’ll never forget the way you look tonight
I never will forget the way you look tonight
The lady in red, my lady in red
My lady in red, my lady in red
I love you

This Is The Kind Of Love I Need In Order To Love Again

If I should love again,

I will choose the kind of love

that sees through me.

The kind of love that tells me I am beautiful even if I just woke up and haven’t brushed my hair yet.

The kind of love that knows

what I want to eat for lunch or dinner.

The kind of love that knows all my favorites without me telling each.

The kind of love that knows exactly where to find me when I am lost.

The kind of love that accepts me no matter what I become and what I will be.

The kind of love that brings out the best, the bravest and the kindest in me.

The kind of love that is always there for me but I might have been taken for granted, most of the times.

The kind of love that stays and unconditional.

If I should love again, I will choose the love greater than my mother’s love.

Oh I guess, I will never love again.

 

 

The Music Played – Piano & Guitar

Mihran Kalaydjian on Piano – The Music Played – Piano & Guitar 

“Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it.”

Artist: Matt Monro
Genre: Adult Contemporary
Location: Coronado Island

 

 

 

Lyrics:

An angry silence stayed where love had been
And in your eyes a look I’ve never seen
If I had found the words you might have stayed
But as I turned to speak the music played

As lovers danced their way around the floor
I suddenly watched you walk towards the door
I heard a friend of yours suggest you stay
And as you took his hand the music played

Across the darkened room the fatal signs I saw
We’d been something more than friends before
Well, I was hurting you by clinging to my pride
He had been waiting and I drove him to your side

I couldn’t say the things I should have said
Refused to let my heart control my head
But I was made to see the price I paid
And as he held you close the music played
And as I lost your love the music played
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2017 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

The Music Played – Matt Monro

The Music Played – Matt Monro

 

An angry silence stayed where love had been
And in your eyes a look I’ve never seen
If I had found the words you might have stayed
But as I turned to speak the music played

As lovers danced their way around the floor
I suddenly watched you walk towards the door
I heard a friend of yours suggest you stay
And as you took his hand the music played

Across the darkened room the fatal signs I saw
We’d been something more than friends before
Well, I was hurting you by clinging to my pride
He had been waiting and I drove him to your side
I couldn’t say the things I should have said
Refused to let my heart control my head
But I was made to see the price I paid
And as he held you close
The music played
And as I lost your love
The music played.

Waltz of Love

Waltz of Love Eugen Doga

 

I saw you softly smiling
And the band begins to play
Your eyes they seem to whisper
Let’s dance the night away
We two stepped and we polkaed
But the magic happened when
We waltzed together and knew
That we never be changing partners again
So while the music’s playing
Let’s hold each other tight
You’re heart and mine
In three quarter mine
And we’ll waltz in love tonight
The day is finally over
The kids are all in bed
The troubles of our busy life
Are dancing in our heads
We barely hear the radio
Till the waltz begins to play
And there’s no concealing
The magic, the feeling
Just sweeps our hearts away
Your heart and mine
In three quarter time
And we’ll waltz in love tonight

I’LL Love You Forever I promise you – [Michael Bolton]

I’LL Love You Forever I promise you- Michael Bolton

 

I will promise you, yes I promise to
Love you for all your life
Love you every day and night
I will always be there for you
I’ll be in your arms, you’ll be in my heart

I’ll love you forever, I promise you
We’ll be together, our whole life through
There’s nothin’ that I, I wouldn’t do
With all of my heart, I promise you

I will take your hand, and I’ll understand
Share all your hopes and dreams
Show you what love can mean
Whenever life just gets too much for you
I’ll be on your side, to dry the tears you cry

Oh I will always be in your arms
And you will always be the flame
within my heart

There’s nothin’ in this world I wouldn’t do
I promise you

 

 

I Need to Know – Marc Anthony

I Need to Know – Marc Anthony

 

They say around the way you’ve asked for me
There’s even talk about you wanting me
I must admit that’s what I want to hear
But that’s just talk until you take me there oh

If it’s true don’t leave me all alone out here
Wondering if you’re ever gonna take me there
Tell me what you’re feeling cause I need to know
Girl you’ve gotta let me know which way to go

Cause I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know
I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know

My every thought is of this being true
It’s getting harder not to think of you
Giel I’m exactly where I wanna be
The only thing is I need you here with me – oh
If it’s true don’t leave me all alone out here
Wondering if you’re ever gonna take me there
Tell me what you’re feeling cause I need to know
Girl you’ve gotta let me know which way to go

Cause I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know
I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know

My Love – Giovanni Marradi

Sometimes I don’t have Words. I feel everything – My Love – Giovanni Marradi

 

love you with all the autumn,
I love you with all the death,
I love you with all life,
I love you with everything you are,
for you shine all closed windows.
For you descend from libraries and the book,
But hear it’s more this fall than we,
But hear a plug-n stork asked us overthrow soul,
I love you with the entire autumn,
I love you the entire winter,
All I see in big world i look and I devide to two
I love you when there is no shadow against you,
I love you from the distance,
I love you from your body,
I love you from sweet yoke of regrets,
I am the actress who plays the last winter storm.
I love you from yourself, i love you from myself,