A Song For Mama

A Song For Mama by Boyz 2 Men –

My family is everything. I am what I am thanks to my mother, my father, my brother, my sister… because they have given me everything. The education I have is thanks to them.

 

You taught me everything
Everything you’ve given me
I’ll always keep it inside
You’re the driving force in my life, yeah

There isn’t anything
Or anyone that I could be
And it just wouldn’t feel right
If I didn’t have you by my side

You were there for me to love and care for me
When skies were gray
Whenever I was down
You were always there to comfort me

And no one else can be
What you have been to me you will always be
You will always be the girl
In my life for all times

Mama, Mama you know I love you
(You know I love you)
Mama, Mama you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars, yes it is
Mama I just want you to know lovin’ you is like food to my soul
Yes it is, yes it is, oh, yes it is, yes it is, yes it is oh

You’re always there for me
Have always been around for me even when I was bad
You showed me right from my wrong
Yes you did

And you took up for me
When everyone was downin’ me
You always did understand
You gave me strength to go on

There were so many times
Looking back when I was so afraid
And then you’d come to me and say to me
I can face anything

And no one else can do
What you have done for me
You’ll always be, you will always be
The girl in my life, ooh oh

Mama, Mama you know I love you
(You know I love you, you know I love you)
Mama, Mama you’re the queen of my heart, (You are)
Your love is like tears from the stars
(Your love is like tears from the stars)
Mama I just want you to know (Mama I just want you to know)
Lovin’ you is like food to my soul

Never gonna go a day without you
Fills me up just thinkin’ about you
I’ll never go a day without my mama

Mama, Mama you know I love you
Mama, Mama you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
(Your love is like tears from the stars)
Mama I just want you to know lovin’ you is like food to my soul

Lovin’ you is like food to my soul, oh yeah
You are the food to my soul, yes you are.

 

 

Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

Happy New Year!!!

To my friends, followers and readers – Maybe this New Year is going to be the one that fulfills all your dreams and so start it with a joyful and a vibrant soul! Here’s wishing you a prosperous new year! As we celebrate the New Year, I wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

ABBA Happy New Year!!!

Lyrics

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Different dreams

 

Painter: Peter Wever
Oscar Benton ~ Different dreams

Lyrics:

Our honeymoon is over
And the best days of our love are dead and gone
Instead of growing closer
This time goes on and on
We’re getting miles apart
Don’t get beside me as before
And when we kiss goodnight I find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

We’re using the same bathroom
Where your personal things are lying close to mine
And I know that our clothes
Are drying on the same line

When friends come to call
They’ll read our names on the door
If they could read our minds
They’d find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

We’re talking about problems
But we keep our feelings deep inside
We never say a tender word
We couldn’t, even if we tried

It’s hard to realize you’re the girl I’ve been waiting for
‘Cause when we kiss goodnight I find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

Waiting For The Miracle To Come

Paintings – Carri Graber
Lyrics by Leonard Cohen

 

Baby, I’ve been waiting,
I’ve been waiting night and day.
I didn’t see the time,
I waited half my life away.
There were lots of invitations
and I know you sent me some,
but I was waiting
for the miracle, for the miracle to come.
I know you really loved me.
but, you see, my hands were tied.
I know it must have hurt you,
it must have hurt your pride
to have to stand beneath my window
with your bugle and your drum,
and me I’m up there waiting
for the miracle, for the miracle to come.

Ah I don’t believe you’d like it,
You wouldn’t like it here.
There ain’t no entertainment
and the judgments are severe.
The Maestro says it’s Mozart
but it sounds like bubble gum
when you’re waiting
for the miracle, for the miracle to come.

Waiting for the miracle
There’s nothing left to do.
I haven’t been this happy
since the end of World War II.

Nothing left to do
when you know that you’ve been taken.
Nothing left to do
when you’re begging for a crumb
Nothing left to do
when you’ve got to go on waiting
waiting for the miracle to come.

I dreamed about you, baby.
It was just the other night.
Most of you was naked
Ah but some of you was light.
The sands of time were falling
from your fingers and your thumb,
and you were waiting
for the miracle, for the miracle to come

Ah baby, let’s get married,
we’ve been alone too long.
Let’s be alone together.
Let’s see if we’re that strong.
Yeah let’s do something crazy,
something absolutely wrong
while we’re waiting
for the miracle, for the miracle to come.

Nothing left to do …

When you’ve fallen on the highway
and you’re lying in the rain,
and they ask you how you’re doing
of course you’ll say you can’t complain —
If you’re squeezed for information,
that’s when you’ve got to play it dumb:
You just say you’re out there waiting
for the miracle, for the miracle to come.

Ani Beautiful

Mihran Kalaydjian Ani Beautiful Անի գեղեցիկ
Written by Dulce K.L.
Lyrics “Ani Beautiful Անի գեղեցիկ ”
Location: La Jolla, San Diego CA

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

I found you in the mature season,
conversing about the posture of
October that sets the rhythm
of day and night, chill and warm.

You revealed the colors,
imbibed at your source,
assigning them roles to perform
the marriage of season and calendar.

The foliage of your character
canvassed my furtive visions,
realigning my passions
with the flow of my thoughts.

You arranged the interior of my mind
with wood and flambeaux,
rug and chandeliers,
a fireside, sputtering ancient light.

You are a mark of style!

=======================================

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2016 Paramount Studios & Element Band All Rights Reserved

Death Is Nothing At All

By Henry Scott-Holland

Death is nothing at all.
It does not count.
I have only slipped away into the next room.
Nothing has happened.

Everything remains exactly as it was.
I am I, and you are you,
and the old life that we lived so fondly together is untouched, unchanged.
Whatever we were to each other, that we are still.

Call me by the old familiar name.
Speak of me in the easy way which you always used.
Put no difference into your tone.
Wear no forced air of solemnity or sorrow.

Laugh as we always laughed at the little jokes that we enjoyed together.
Play, smile, think of me, pray for me.
Let my name be ever the household word that it always was.
Let it be spoken without an effort, without the ghost of a shadow upon it.

Life means all that it ever meant.
It is the same as it ever was.
There is absolute and unbroken continuity.
What is this death but a negligible accident?

Why should I be out of mind because I am out of sight?
I am but waiting for you, for an interval,
somewhere very near,
just round the corner.

All is well.
Nothing is hurt; nothing is lost.
One brief moment and all will be as it was before.
How we shall laugh at the trouble of parting when we meet again!

 

 

I beg of you

I beg of you not to fear
If people call those ambitious, ambitious simply, and not humble;
Those that are rascals, rascals simply, and not noble;
Those that are distant, distant simply, and not present.

I beg of you don’t ever fear
A frank word that is spoken;
A frank word never kills a person,
It only makes a closed wound open.

If you are a child and you are hungry,
Never fear to cry loudly;
Since if a child never cries loudly,
No one will give it breast feeding.

Never fear to scrub a rusty cup,
Never fear, it will not rotten.
Never fear to write the truth about that which is false,
For in so doing you will not undo that which is false.

I beg of you to do some maths just for a while,
But on condition not to add up the just to be unjust,
But that you divide the unjust with the just;
Not to add up sympathy to sorrow,
But that you divide sympathy with sorrow.

Don’t ever boast around by the question,
But that you be proud with the solution,
With correct open brackets,
The remainder and also the quotient.

I beg of you to be also a little aware of the psycho,
So that if a child with his sad song is mourning his parent’s death,
I beg of you don’t ever stop him simply because his song is not good enough.
I beg of you never to bother me and make me involved
In such questions and ones alike.

TO MY SON – Mihran Kalaydjian and Charlie Bisharat SPECIAL MELODY

Mihran Kalaydjian and Charlie Bisharat – MY SON

Honor Guest: Violinist: Charlie Bisharat

Recorded: Feb 23, 2015

Record Label: Alligator Records

Charlie Bisharat is a Grammy-winning violinist who has toured and/or recorded with numerous notable artists. He was a member of Shadowfax, who won a Best New Age Performance Grammy in 1988 for Folksongs for a Nuclear Village

A version of the Classical Greek song “Gie mou”My Son”, written by the composer Apostolos Kaldaras and sung originally by Stamatis Kokotas (Greece).

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

Lyrics:

My son, it’s my pain unbearable dear
to see you as xerofyllo wind
in life chased turning

My son, did not hear your devious father
drifted and day by day
Being twenty years old and yet grow old

My son, what do you expect, my IP
in a muddy road
you’ll be always like a tree uprooted
without destiny, without sun and sky

My son, my yearning to Reflect
Come home to sweeten your wound
My son, my son, how I hurt

My son, it ‘s my people cruel dear
the lords it ‘merchants of war
and laugh when we tear rolls

My son, do not think anyone my beloved
as though your friends rejoiced, my God
that You ‘ve now fallen so low

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2015 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

Unique One Lovely Blog

 

Please allow me to share my sincerest appreciation and gratitude. Just wanted to let you know that I was  nominated by Euponos Aus  for Unique One Lovely Blog Award. I am honored and humbled Euphonos Aus  receive and accept your award.

 

one-lovely-blog-award

I am very thankful and honoured to have been nominated for the “One Lovely Blog” award by Euponos of  http://euphonosbooks.com/awards

This is very much appreciated and am excited to nominate few other fellow bloggers who blog interesting stuff. This encourages me to strongly and constantly share my notions and perception towards everything and anything. Perhaps, I must not ramble on any longer than I have already done so far.

 

Euphonos, thank you so much for the nomination and kind words. May God Bless you, let your future shine with health, joy and success.

 

Respectfully, Miran