Love Song in Winter (Winter Sonata)

“Snow flurries began to fall and they swirled around people’s legs like house cats. It was magical, this snow globe world.” 

Mihran Kalaydjian Playing Love Song in Winter Sonata

Special thanks to all my fans who participated.

Mihran Kalaydjian Playing Love Song in Winter Winter Sonata

Music Arrangements: Edward Khoury

Record Labels: Paramount Studios

=======================================

 

My caress goes away without cause,

I got my fingers … In the wind, when passing,

the caress that wanders without destiny or object,

the lost caress who will pick it up?

 

I could love tonight with infinite piety,

I was able to love the first one who came right to get there.

Nobody arrives The flowery paths are alone.

Missing car, roll … will shoot …

 

If in the eyes you kiss this night, traveler,

if the branches shudder a sweet sigh,

If you oppress your fingers a small hand

It takes you and leaves you, it gets you and leaves.

 

If you do not see that hand, or that mouth that kisses,

If it’s the air who weaves the illusion of kissing,

Oh, traveler, you have the eyes like heaven,

In the molten wind, will you recognize me?

========================================

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

===========================================

 

Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

And You My Love – Chris Rea

And You My Love”

 

I do not sleep tonight
I might not ever
The sins of the past have come
See how they sit down together

Outside my window
Outside my door
And I know the reason
What they’ve all come here for

You my love, my sweet, sweet love
Are what it’s all, because of

Surrender is easy
I know you do me no harm
But your innocence haunts me
The most fatal of charms

Oh I must have done some wrong
On a dark and distant day
For I know full and well tonight
This is how that I must pay

And you my love, my sweet, sweet love
Are what it’s all, because of
You my love, my sweet, sweet love
Are what it’s all because of

I Need to Know – Marc Anthony

I Need to Know – Marc Anthony

 

They say around the way you’ve asked for me
There’s even talk about you wanting me
I must admit that’s what I want to hear
But that’s just talk until you take me there oh

If it’s true don’t leave me all alone out here
Wondering if you’re ever gonna take me there
Tell me what you’re feeling cause I need to know
Girl you’ve gotta let me know which way to go

Cause I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know
I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know

My every thought is of this being true
It’s getting harder not to think of you
Giel I’m exactly where I wanna be
The only thing is I need you here with me – oh
If it’s true don’t leave me all alone out here
Wondering if you’re ever gonna take me there
Tell me what you’re feeling cause I need to know
Girl you’ve gotta let me know which way to go

Cause I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know
I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know

Mary’s Boy Child – Merry Christmas & Happy Holidays

“Wishing You the Best of What This Christmas Can Bring You,
Have A Joyous, Peaceful & Love-Filled Christmas!”

“Can I have your Picture, So Santa Claus knows,
Exactly what to give me, Happy Christmas.”

“Thinking of you during the holiday season and
wishing you the best in all things. Merry Christmas and Happy New Year.”

“Yuletide is a season of peace, goodwill and
abundance of mercy, may the joy of Christ’s birth ignite
your heart with gladness and laughter. Merry Christmas.”

 

Mary’s Boy Child – by Harry Belafonte

Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible say
Mary’s boy child, Jesus Christ
Was born on Christmas Day.

Hark now hear the angels sing
A newborn king was born today
And man will live for evermore
Because of Christmas Day.

While shepherds watched their flock by
night,
They saw a bright new shining star
they hear a choir sing
The music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing,
A king was born today,
And man will live for evermore,
Because of Christmas Day.

Joseph and his wife, Mary,
Came to Bethlehem that night,
They found no place to bear her child,
Not a single room was in sight.

Hark now hear the angels sing,
A king was born today,
And man will live for evermore
Because of Christmas Day

By and by they find a little nook
In a stable all forlorn,
And in a manger cold and dark,
Mary’s little boy was born.

Hark, now hear the angels sing,
A king was born today,
And man will live for evermore,
Because of Christmas Day.

Different dreams

 

Painter: Peter Wever
Oscar Benton ~ Different dreams

Lyrics:

Our honeymoon is over
And the best days of our love are dead and gone
Instead of growing closer
This time goes on and on
We’re getting miles apart
Don’t get beside me as before
And when we kiss goodnight I find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

We’re using the same bathroom
Where your personal things are lying close to mine
And I know that our clothes
Are drying on the same line

When friends come to call
They’ll read our names on the door
If they could read our minds
They’d find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

We’re talking about problems
But we keep our feelings deep inside
We never say a tender word
We couldn’t, even if we tried

It’s hard to realize you’re the girl I’ve been waiting for
‘Cause when we kiss goodnight I find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

You are / Tu es……Tchinares

You are slender.

Tall and slender like a poplar tree, do not bend under the force of the wind. All the doors are open, I’m standing in my garden with my feet soaked in dew, looking at you – and I say to myself: “Beloved, please stay with me forever, because life without you is impossible for me.”

Tchinares… Eres esbelto.

Alto y esbelto como un álamo, que no se inclina ante la fuerza del viento. Todas las puertas están abiertas, estoy parado en mi jardín con los pies empapados de rocío, mirando hacia ti, me digo a mí mismo:

“Querida, por favor quédate conmigo para siempre, porque la vida sin ti es imposible.”

..je te regarde en me disant: ” ma bien aimee, restes toujours a mes cotes car la vie sans toi est impossible ”

 

============================================================================

One of the musical instrument accompanied is called ” Duduk ” 

Armenian Duduk

The duduk (doo-dook;[1] Armenian: դուդուկ) is an ancient double-reed woodwind flute made of apricot wood. It is indigenous to Armenia.  It is commonly played in pairs: while the first player plays the song, the second plays a stready drone, and the sound of the two instruments together creates a richer, more haunting sound.

The unflattened reed and cylindrical body produce a sound closer to a clarinet than to more commonly known double-reeds. Unlike other double reed instruments like theoboe or shawm, the duduk has a very large reed proportional to its size. UNESCO proclaimed the Armenian duduk and its music as a Masterpiece of the Intangible Heritage of Humanity in 2005 and inscribed it in 2008.  Duduk music has been used in a number of films, most notably in The Russia House and Gladiator.