A Song For Mama

A Song For Mama by Boyz 2 Men –

My family is everything. I am what I am thanks to my mother, my father, my brother, my sister… because they have given me everything. The education I have is thanks to them.

 

You taught me everything
Everything you’ve given me
I’ll always keep it inside
You’re the driving force in my life, yeah

There isn’t anything
Or anyone that I could be
And it just wouldn’t feel right
If I didn’t have you by my side

You were there for me to love and care for me
When skies were gray
Whenever I was down
You were always there to comfort me

And no one else can be
What you have been to me you will always be
You will always be the girl
In my life for all times

Mama, Mama you know I love you
(You know I love you)
Mama, Mama you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars, yes it is
Mama I just want you to know lovin’ you is like food to my soul
Yes it is, yes it is, oh, yes it is, yes it is, yes it is oh

You’re always there for me
Have always been around for me even when I was bad
You showed me right from my wrong
Yes you did

And you took up for me
When everyone was downin’ me
You always did understand
You gave me strength to go on

There were so many times
Looking back when I was so afraid
And then you’d come to me and say to me
I can face anything

And no one else can do
What you have done for me
You’ll always be, you will always be
The girl in my life, ooh oh

Mama, Mama you know I love you
(You know I love you, you know I love you)
Mama, Mama you’re the queen of my heart, (You are)
Your love is like tears from the stars
(Your love is like tears from the stars)
Mama I just want you to know (Mama I just want you to know)
Lovin’ you is like food to my soul

Never gonna go a day without you
Fills me up just thinkin’ about you
I’ll never go a day without my mama

Mama, Mama you know I love you
Mama, Mama you’re the queen of my heart
Your love is like tears from the stars
(Your love is like tears from the stars)
Mama I just want you to know lovin’ you is like food to my soul

Lovin’ you is like food to my soul, oh yeah
You are the food to my soul, yes you are.

 

 

The Music Played – Piano & Guitar

Mihran Kalaydjian on Piano – The Music Played – Piano & Guitar 

“Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it.”

Artist: Matt Monro
Genre: Adult Contemporary
Location: Coronado Island

 

 

 

Lyrics:

An angry silence stayed where love had been
And in your eyes a look I’ve never seen
If I had found the words you might have stayed
But as I turned to speak the music played

As lovers danced their way around the floor
I suddenly watched you walk towards the door
I heard a friend of yours suggest you stay
And as you took his hand the music played

Across the darkened room the fatal signs I saw
We’d been something more than friends before
Well, I was hurting you by clinging to my pride
He had been waiting and I drove him to your side

I couldn’t say the things I should have said
Refused to let my heart control my head
But I was made to see the price I paid
And as he held you close the music played
And as I lost your love the music played
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2017 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

HOME MY NATIVE

HOME MY NATIVE – Arabo Ispiryan -ՏՈՒՆ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻ — Արաբո Իսպիրյան

This is simply a very touching, emotional Armenian Song called ” Home My Native” – I miss my home and homeland…

 

 

HOME MY NATIVE –

Produced by: Mona Roberts Production
Director: Vahe Harutyunyan
Music & Lyrics: Arman Antonyan
Arrangement & Recording: Garik Araqelyan
Choreogrophy: Gohar Grigoryan
Admin: Levon Asryan
D.O.P. Hrach Manucharyan

I miss my native home
You are a stronghold of powerful fathers I
You chapel You are our dearly
mothers home
I pray God bless.

You chapel You are our dearly
mothers home
I pray God bless.

Strangeness of my life.
Armenian spirit I live fearless
I will embrace you and me
myself, kparvem
I’m afraid I do not take karots.

I will embrace you and me
myself, kparvem
I’m afraid I do not take karots.

You have taken away, robbed, arrested
are
Your monasteries destroyed my home
native,
Khachkarerd tears klvanam,
I beg you to call, let me
I will go back home.

Khachkarerd tears klvanam,
I beg you to call, let me
I will go back home.

You dartsel a foreign prisoner,
Vordined captured alien,
Warm your heart on ice
formed, frozen
Autumn became spring.

Your warm heart of sarutsner
formed, frozen
Autumn became spring.

You have taken away, robbed, opponents ambush
are
Your monasteries destroyed my home
native,
Khachkarerd tears klvanam,
Call Oh, let me
I will go back home.

Khachkarert tears klvanam,
Call Oh, let me
I will go back home.

I beg you to call, let me
I will go back home …

================================

Կարոտում եմ տուն իմ հայրենի
Դու ամրոցն ես հզոր հայրերի
Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք

Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք
Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

Օտարություն իմ կյանքից անկախ
Հայի ոգով ապրում եմ անվախ
Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

Քեզ խլել են, թալանել են, կալանել են
Քո վանքերը, ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ։

Դու դարծել ես օտարի գերի,
Որդինեդ գերի օտարին,
Քո տաք սրտում սառույցներ են գոյացել, քարացել
Գարուններդ աշուն են դարձել:

Քո տաք սրտում սառուցներ են գոյացել, քարացել
Գարուններդ աշուն են դարձել։

Քեզ խլել են, թալանել են, դարանել են
Քո վանքերը ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Խաչքարերտ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ։

Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ…